Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2013

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, hukuk alanlarından 20 kişi ; sosyoloji, psikoloji, tarih, türk dili ve edebiyatı bölümü, iletişim, eğitim bilimleri fakültesi alanlarından 30 kişi ve beden eğitimi spor yüksekokulu rekreasyon bölümü mezunu 10 kişi olmak üzere toplamda 60 uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7, 8 ve 9uncu derecelerden boş bulunan altmış (60) adet Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayıları ile uygulanacak KPSS puan türleri aşağıda gösterilmiştir :

1. Grup – Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakülteleri mezunları – 20 Kişi – KPSSP47
2. Grup – En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının; Sosyoloji Bölümü, Psikoloji Bölümü, Tarih Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile İletişim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü mezunları – 30 Kişi – KPSSP3
3. Grup – Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü mezunları – 10 Kişi – KPSSP3

Uzman Yardımcılığı Sınavına Katılım Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b)Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); yukarıda öğrenim dallarına göre ayrılan grupların karşılarında gösterilen KPSS puan türlerinden asgari yetmiş ve daha yukarı puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre her grup için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasında bulunmak (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),
ç) 2013 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (31/12/1977 tarihinden sonra doğmuş olmak).

Yarışma sınavına gruplar itibarıyla ilan edilen uzman yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, Sınav Komisyonunca gruplar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapılabilir.

Başvuru Şekli , Yeri ve Tarihi

Yarışma Sınavına başvurular, 23/09/2013 – 04/10/2013 tarihleri arasında Bakanlığımız internet adresinde yayımlanacak olan sınav başvuru formunun doldurulması ve yükseköğrenim kurumu diploması veya bitirme belgesinin taranarak eklenmesi suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Yarışma Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin geçici liste, Bakanlığımız internet adresinde 07/10/2013 tarihinden itibaren ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Yarışma Sınavına katılmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, sınav başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri duyuruda belirlenen tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
c) Yazılı özgeçmiş,
ç) Vesikalık fotoğraf.

Yarışma sınavına girme hakkı kazanan adaylara (kesin liste), fotoğraflı sınav giriş belgesi verilecek, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sınavın Şekli , Yeri ve Tarihi

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır.

Birinci gruptan sınava girecek adayların cevaplayacakları çoktan seçmeli soruların konu gruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda gösterilmiştir:

a) Alan bilgisi (yetmiş puan)

– Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

-Ekonomi: Mikro-Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası

b) Genel Kültür, Genel Yetenek, Spor Kültürü (otuz puan).

Yazılı sınava ikinci ve üçüncü gruptan girecek adayların ise, çoktan seçmeli Genel Kültür, Genel Yetenek ve Spor Kültürü sorularını cevaplandırmaları istenecektir.

Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte Bakanlığımız internet adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az yetmiş puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan grup kontenjanları dikkate alınarak kendi aralarında oluşturulacak puan sıralamasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınavı sonuçları ile birlikte Bakanlığımız internet adresinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

a) Yarışma Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin geçici listeye, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde sonuçlandırılacak, yarışma sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin kesin liste Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Diğer Hususlar

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Yarışma sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

Tel : 0 (312) 596 60 00
E-Posta : personel@gsb.gov.tr

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraGençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2013

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.