Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Son Gelişmeler

2013 Yılı İtibariyle Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Uygulamasında neler değişti?

Devlet Personel Başkanlığı, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik “de aylardır merakla beklenen değişiklikleri yaptı.

31/08/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6/5/2013 tarihli ve 2013/4957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yönetmelik kapsamı dışında tutulan unvanlardan “İlçe müdürü kadrolarına” ibaresi kaldırılarak, yerine “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” ibaresi getirilmiştir.

Görevde yükselme eğitimi ve buna bağlı olarak eğitim sonrası yapılan görevde yükselme sınavı ile Ek-1 Personel Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır. Artık sınava girme şartını taşıyan herkes herhangi bir ön eleme ve eğitime tabi tutulmadan doğrudan sınava katılabilecektir.

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulacak ve ilan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

Görevde yükselme eğitimi olmayacağından; aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar sınava katılabileceklerdir.

Kurumlar yazılı sınavları, isterlerse, kendileri de yapabilecek. Değişiklik ile birlikte yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında yapılacak sınavlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yapılacaktır.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlar tarafından belirlenerek duyuruda belirtilecektir.

Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklara yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınav getirilmiştir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak, yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Atamalarda başarı puanı esas alınacaktır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav puanı, diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı olarak değerlendirilecektir. Ayrıca kurumlar en fazla asıl aday kadro sayısı kadar adayı yedek olarak belirleyebilecektir.

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanacaktır. Kurumlarca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılacaktır.

Sınav kurulları yeniden düzenlenmiştir. Birden fazla sınav kurulu oluşturulmasına imkân sağlanarak ihtiyaç duyulması halinde kurula atamaya yetkili amirce, kurum dışından kamu görevlileri arasından üye veya üyeler görevlendirilebilecektir.

Kurumlar yönetmeliklerini en geç 6 ay içerisinde bu yönetmeliğe uygun hale getirmekle yükümlüdür şeklinde belirlenmiştir.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraGörevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Son Gelişmeler
Son Yorum
  1. Anonim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.