Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2013

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 53 adet 8. dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna , atama yapılmak üzere yarışma sınavı yapılacağını duyurdu.

—————————————————————————————–

Orman ve Su İşleri Bakanlığından Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Düzeltme İlanı

14 Ağustos 2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu başlıklı ilanımızın 2 inci ve 3 üncü paragrafları aşağıdaki şekilde, Birinci paragraf birinci satırda bulunan 53 adet 8. dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı ibaresinin 52 adet 8. dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı olarak , Yarışma Sınavına Katılma Şartları Başlıklı 1. Bölüm 1. Fıkra 2. bendinin son satırında bulunan Ziraat Mühendisliği ibaresinin Veteriner Hekimlik Bölümü olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

1. Grup : Orman Fakültesi mezunlarından on (10), Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından sekiz (8),Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1),Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği ya da Geomatik Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3),Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarındanbir (1), Kimya Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Mimarlık bölümümezunlarından bir (1), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunlarından bir (1),Biyolog unvanını almış beş (5), Veterinerlik Bölümü mezunlarından dört (4) kişi;

2. Grup : İstatistik bölümü mezunlarından bir (1),Matematik bölümü mezunlarından bir (1), İşletme bölümü mezunlarından üç (3),Maliye bölümü mezunlarından üç (3), Kamu Yönetimi bölümü mezunlarından üç (3)kişi.

İlanen duyurulur.

—————————————————————————————–

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu

Orman ve Suİşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 53 adet 8 incidereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzereYarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup : Orman Fakültesi mezunlarından sekiz (10), Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından altı (8), Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir(2), İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği ya da Geomatik Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1),Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Hidrojeoloji Mühendisliğibölümü mezunlarından bir (1), Kimya Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Mimarlık bölümü mezunlarından bir (1), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunlarından bir (1), Biyolog unvanını almış üç (5), Veterinerlik Bölümü mezunlarından üç (4) kişi;

2. Grup : İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), Matematik bölümü mezunlarından bir(2), İşletme bölümü mezunlarından üç (3), Maliye bölümü mezunlarından üç (3),Kamu Yönetimi bölümü mezunlarından üç (3) kişi.

1- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1. Gruptan Sınava katılabilmek için;

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Orman Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, JeolojiMühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, GeomatikMühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, HidrojeolojiMühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve BölgePlanlama bölümünden mezun olmak. Biyolog ünvanını almış olmak,

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP8 puantüründen asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksekpuandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacakOrman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.

– Sınavın yapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşınıdoldurmamış olmak

– Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak

şartları aranır.

2. Gruptan Sınava katılabilmek için;

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin İstatistik, Matematik, İşletme, Maliyeve Kamu Yönetimi, bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), İşletme Bölümü mezunları için KPSSP23’den, Maliye Bölümü Mezunları için KPSSP24’den, İstatistik Bölümü Mezunları için KPSSP25’den, Kamu Yönetimi Mezunları için KPSSP30’dan, Matematik Bölümü Mezunları için KPSSP92’den asgari 70 puan almış olanadaylardan her bir alt grup için en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak Orman ve Su İşleri UzmanYardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek,

– Sınavın yapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

– Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muafolmak.

şartları aranır.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Bakanlığımızın Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binası ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 02.09.2013 tarihinden itibaren 14.09.2013 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen aynı adrese teslim edilmesiveya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ( Başvurular haftasonu da kabul edilecektir. ) ( Haftaİçi 09:00-18:00 Hafta Sonu: 10:30-15:30 saatleri arası )

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav saatinden önce mesai saatleri içerisindeaynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haizolup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.trinternet adresinden ve Söğütözü Caddesi No: 14/EBeştepe/ANKARA adresindeki B Blok Giriş kapısında ilan ile duyurulacak olup,ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

a) Başvuru Formu,

b) KPSS sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen çıktısı,

c) Diplomav eya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği ya dabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındakiöğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veyaonaylı örneği,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf ( 4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak ),

d) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

4- SINAVIN ŞEKLİ

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Meslekî alan bilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,

b) Birkonuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,

c) Liyakati,temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,

ç) Özgüveni,ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,

d) Genel yetenek ve genel kültürünü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,

değerlendirmek için SınavKurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

Adaylar,birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılıözelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavdabaşarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerindenverdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır :

1. Gruptan sınava gireceklere:

Orman Mühendisliği için : 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu Kapsamında YapılabilecekFaaliyetler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Sulak Alanlar, Yaban HayatıYetiştirme/Yerleştirme/Üretim, Kanatlı Üretimi, Avlaklar, 6831 sayılı OrmanKanunu, Biyokaçakçılığın Önlenmesi, Toprak İlmi,Ekoloji, Erozyon ve Ağaçlandırma,

Çevre Mühendisliği için : Hava Kalitesi, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Katı AtıkYönetimi, ÇED Planlaması, Mikrobiyoloji, Su ve Atık Su Arıtımı, Su Analizlerive İzleme, Su Kaynakları Planlaması, İçme Suyu Temini, Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Hava Kirliliği, Çevre Hukuku, Çevre ile İlgili Uluslar ArasıAntlaşmalar.

JeolojiMühendisliği için : Mühendislik Jeolojisi,

İnşaat Mühendisliği için : Su Yapıları, Betonarme-Statik, Hidroloji, Hidrolik,Topografya, Zemin Mekaniği

Meteoroloji Mühendisliği için : Hidroloji, Klimatoloji, Genel Meteoroloji, Bulut ve YağışFiziği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği / GeomatikMühendisliği için : Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Jeodezi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, UzaktanAlgılama, Fotogrametri, Jeodezi, KadastroUygulamaları, Kamulaştırma, İmar Uygulamaları, Haritacılıkta Yeni Teknolojiler,

Bilgisayar Mühendisliği için : NET ile yazılım geliştirme (WCFile uygulama geliştirme, ASP.NET ile uygulama geliştirme, C+ ile uygulamageliştirme), Oracle veri tabanı yönetimi, Oracle sql ile veri tabanıişlemleri, IIS uygulama yayınlama ve dağıtımı, Yazılım mimarisi, Yazılım yaşamdöngüsü,

Endüstri Mühendisi için : Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Üretim Planlama ve Stok Kontrol, Benzetim, İş Etüdü, Kalite Planlama ve Kontrol, Üretim Sistemleri,

Hidrojeoloji Mühendisliği için : Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Strat-Sedimentoloji,Yeraltı suyu Mühendisliği, Çevresel Hidrojeoloji, SuKaynakları Yönetimi, Hidrojeokimya, Gözenekli Ortam Hidroliği

Kimya Mühendisliği için : Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya,Endüstriyel Kimya,

Mimarlık İçin : İmar Mevzuatı, Çizim Programları, Sanat Tarihi,Mimarlık Tarihi,

Şehir Plancısı İçin : Kent ve Çevre, Mekânsal Planlama,Havza Planlaması ve Mevzuatı

Biyolog için : Ekoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi),Botanik, Zooloji,

Veteriner Hekimlik için : Türkiye’de Bulunan Otçul Büyük Memeli YabanHayvanı Türleri, Türkiye’de Bulunan Etçil Büyük Memeli Yaban Hayvanı Türleri,Yaban Hayvanlarından İnsanlara Bulaşabilecek Hastalıklar, Yaban HayvanlarınınÇiftleşme ve Doğum Zamanları, Yaban Hayvanlarının İzleme ve Takip Yöntemleri,Yaralı ve Bakıma Muhtaç Yaban Hayvanlarına Uygulanacak İşlemler, YabanHayvanları Üretimi, Üretilen Yaban Hayvanlarının Doğaya Yerleştirilmesi,

konularından soru sorulacaktır.

2. Gruptan sınava gireceklere:

İstatistikçi için : Temel İstatistik Kavramları, Veri TabanıSistemleri ve Yönetimi, Anket Düzenleme, İstatistik Grafik Yöntemleri,Regresyon Analizi, Zaman Serileri, Örnekleme ve Olasılık Hesaplama,

Matematik bölümü için : Genel Matematik, Doğrusal Cebir,Olasılık Hesaplar, Genel İstatistik, İstatistiksel Grafik, Veri Tabanı Programlama,

İşletme bölümü için : Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Finansman, Ticaret Hukuku, İktisat Teorisi,

Maliye bölümü için : Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe,Maliye Politikası, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk, Mali Planlama,

Kamu Yönetimi bölümü için : Yönetim Bilimleri, Kamu Hukuku ( Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, İnsan Kaynakları ),Siyaset Bilimi, Türk Siyasi Tarihi, Kentleşme ve Çevre Sorunları

konularından soru sorulacaktır.

5- SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü Sınav , 26 Eylül 2013 tarihinde saat 09.00’da SöğütözüCaddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devamedilecektir.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazırbulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlikbelgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6- DEĞERLENDİRİLME

Değerlendirme Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Yarışma sınavı başarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetikortalamasından oluşur. Adayların Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

7- YARIŞMASINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr)ve Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARAadresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan UzmanYardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraOrman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2013

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.